Bài luyện tập cho học sinh khối 2

Bài luyện tập cho học sinh khối 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ BÀI TẬP CUỐI TUẦN SỐ 1 MÔN TOÁN   Họ và tên:………………………………………………………………………..Lớp :………………………………. Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chấm: Tính 18 + 2 + 29 + 3 =? a) 97 …………          b) 52 ……….. Đúng…