Thông báo nhà trường

Phân công trực tết Kỉ Hợi 2019

Ngày Tên người trực khu 1 Tên người trực khu 2 Ghi chú   27/12 Âm lịch   đ/c  Chung + đ/c Mai   đ/c  Điệp + đ/c Hà     28/12   đ/c  Nga  L1…

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  1139  /SGDĐT-GDTH V/v  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Nam Định,…