Thông báo nhà trường

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2020 – 2025

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ                       KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025                                               PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2020 – 2025

Báo cáo công khai theo thông tư 36

Công khai đối với các cơ sở giáo dục theo  Thông tư 36/2017/TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT     PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                        Biểu mẫu 05 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu…

Thông báo

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Điền Xá, ngày 21 tháng 3 năm 2020  

Phân công trực tết Kỉ Hợi 2019

Ngày Tên người trực khu 1 Tên người trực khu 2 Ghi chú   27/12 Âm lịch   đ/c  Chung + đ/c Mai   đ/c  Điệp + đ/c Hà     28/12   đ/c  Nga  L1…