DANH SÁCH GIÁO VIÊN ỦNG HỘ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Tư 10, 2017 8:12 sáng
TT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú
1 Đỗ Ngọc Nhận Hiệu trưởng 3,000,000
2 Nguyễn Thị Tuyết P. Hiệu trưởng 2,000,000
3 Phan Thị Mỹ Kiều BCH CĐ 1,000,000
4 Đinh Thị Kim Chung Giáo viên 500,000
5 Ngô Thị Mai Giáo viên 300,000
6 Trương Thị Nga Giáo viên 200,000
7 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên 500,000
8 Phan Thị Ngọc Giáo viên 300,000
9 Nguyễn Thị Hương Giáo viên 500,000
10 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 500,000
11 Mai Thị Hồng Tươi Giáo viên 300,000
12 Vũ Thị Nga Giáo viên 500,000
13 Vũ Thị Hồng Giáo viên 300,000
14 Lê Thị An Giáo viên 300,000
15 Hoàng Thị Hoài Giáo viên 1,000,000
16 Đỗ Thị Hạnh Giáo viên 500,000
17 Vũ Trọng Điệp Giáo viên 500,000
18 Phạm Thị Hường Giáo viên 1,000,000
19 Đặng Thị Tân Giáo viên 1,000,000
20 Bùi Văn Luật Giáo viên 500,000
21 Phùng Thị Nhạn Giáo viên 300,000
22 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên 1,000,000
23 Trần Văn Đoàn Giáo viên 1,000,000
24 Lưu Việt Hà Giáo viên 1,000,000
25 Đoàn Thị Hà Ninh Giáo viên 200,000
26 Hoàng Thị Giang Giáo viên 200,000
27 Vũ Thị Vân Anh Giáo viên 200,000
28 Ngô Thị Hương Giáo viên 200,000
29 Lê Thị Phương Giáo viên 200,000
30 Chu Thị Thanh Nhàn Kế toán 1,000,000
31 Vũ Thị Mai Y tế 1,000,000
32 Vũ Thị Thu NV VP 1,000,000
Tổng cộng: 22,000,000