Thông báo kết quả xếp loại viên chức năm học 2020 – 2021

Tháng Bảy 22, 2021 10:32 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05 /TB-THĐX                             Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XẾP LOẠI  CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020 – 2021 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường tiểu học Điền Xá thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Đinh Thị Kim Chung Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Trương Thị Nga Tổ phó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Hoàng Thị Trang Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Tâm Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Tống Thị Ninh Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Lê Thị Nhung Tổ phó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7 Hoàng Thị Hoài Tổ phó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
8 Đỗ Ngọc Anh Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
9 Nguyễn Văn Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Ngô Thị Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Trần Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Đỗ Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Vũ Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Đoàn Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Vũ Thị Hồng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Phan Thị  Ngọc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Vũ Thị Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Mai Thị Hồng Tươi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Lê Thị An Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Hoàng Thị Ngọc Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Vũ Thị Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Bùi Hải Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Vũ Trọng Điệp Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Phùng Thị Nhạn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Đỗ Thị Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Bùi Văn Luật Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Phạm Thị Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Dương Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Trần Văn Đoàn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Đỗ Thị Liên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
35 Lưu Việt Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
36 Đoàn Thị Hà Ninh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Lưu Huy Thành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
38 Hoàng Thị Giang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Cao Thị Nguyệt Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
40 Vũ Thị Vân Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Ngô Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Hoàng Vân Nguyệt Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Phạm Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
45 Chu Thị Thanh Nhàn NV kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Vũ Thị Mai NV y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Đỗ Thị Lụa NV y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;- Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG  

 

              Nguyễn Văn Đà